Thursday, August 19, 2010

worship songs lyrics (bisaya)

bisaya worship songs that keeps playing on my Rhythm Box Music Player. i was just reminded of the "casserole story". so while listening to it, i wrote the lyrics (pausing every now and then):


ang kalooy mo

ang kalooy Mo, Ginoo
gipangayo ko kanimo
karon sa akong pagsimba
nga mahimaya ka

susiha kini kasing-kasing
kung ang gugma anaa pa
kalibutan buot muilog
apan ania intawon, pasayloa

pasayloa,pasayloa ako
kaloy-i, kaloy-i ako
pasayloa,pasayloa ako
kaloy-i, kaloy-i ako
pinaagi sa kalooy Mo
hatagi sa pasaylo Mo
ania dawaton ko

===

dad-a ko Ginoo

dad-a ko Ginoo
sa dapit nga anaa Ka
sa imong tiilan pagayukbuan ka ug halaran Ka
ihalad ko Kanimo kusog ug mg tinguha ko
paminawa kini maamo hundayeg ug mga huni 

dad-a ko Ginoo inig balik unya nimo
ayaw hikalimti ania ako
nagpa-abot kanimo

dad-a ko Ginoo inig balik unya nimo
ayaw hikalimti ania ako

nagpa-abot Kanimo

===

Amahan sa langit

Amahan sa langit
balaan nga walay ingon
katawhan kanimo musangpit
Diyos kang mahigugmaon

gibuhat Mong tanan
lakip na ang mga katawhan
sa tanan Imong gihatagan

pagtubos ug kaluwasan
gugma Ka, buotan Ka
pagapasaylo gihatag sa tawo
aron masig-uli Kanimo

===

pagkamaayo Mo Hesus

tibook kasing-kasing alang lamang Kanimo
walay lain manag-iya Ikaw lang Hesu Kristo
tungod kay kining kinabuhi Imong gasa
busa angayan lamang na pagasimbahon Ka

pagamaayo mo Hesus, pagkatahom ning gugma Mo
walay maka-labaw sa tiunay kalipay ko
dalaygon ka Hesus, igabayaw ang Ngalan Mo
sa tibook kong kasing-kasing magapasalamaton ko

bisan adunay panahon ng ako mibiya
apan ang imong gugma nagapabilin kanako
ang imong mga kahibulungan nga grasya
nagahatag ug paglaom kanako

Will keep posting once I'm done listening and rewriting it. ^_^

No comments: